اجرای دومین فاز پلاک کوبی هوشمند درختان شهرداری سبزوار

دومین فاز پروژه پلاک کوبی هوشمند درختان سبزوار تابستان امسال اجرا شد. این پروژه در سال 1399 به همت شهرداری سبزوار شروع شده بود. به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز سبزوار در این طرح بالغ بر چهار هزار اصله درخت پلاک کوبی شده است. در طرح پلاک کوبی درختان سبزوار از نرم افزار پلاک کوبی حامی درخت استفاده شده است. فاز اول پروژه پلاک کوبی درختان سبزوار سال 1400 انجام شده بود. گفتنی است اجرای میدانی این طرح تماماً توسط کارشناسان فضای سبز شهرداری سبزوار انجام گرفته است. شهرداری سبزوار یکی از اولین شهرهایی است که اجرای پروژه پلاک کوبی هوشمند درختان را بدون نیاز به پیمانکار انجام داده است. صرفه جویی در هزینه ها و اجرای دقیق پروژه از مزیت های انجام پروژه پلاک کوبی درختان توسط خود شهرداری ها است.

پلاک درخت کیوآر بر روی درختان شهر سبزوار
پلاک کوبی درختان سبزوار