اتمام نسخه انگلیسی وب سایت اولین مدرسه سرمایه‌گذاری ایران

نسخه انگلیسی اولین مدرسه سرمایه‌گذاری ایران راه‌اندازی شد. دکتر داود ندیم پدر سرمایه‌گذاری شهری ایران و موسس اولین مدرسه سرمایه‌گذاری ایران است. این سایت در آدرس http://en.nadimiran.ir قابل دسترس است. داود ندیم همچنین نویسنده کتاب «گنج پنهان» و دهها مقاله تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری است. نسخه فارسی وب سایت اولین مدرسه مجازی سرمایه‌گذاری ایران قبلا توسط این شرکت راه‌اندازی شده است.

وب سایت انگلیسی ندیم ایران

آسمان فناوری آسیا به صورت تخصصی در زمینه پلاک کوبی درختان و شناسنامه دار الکترونیکی درختان فعالیت دارد. سامانه تخصصی حامی درخت متعلق به همین شرکت است.